Hoạt động Công nghiệp và Thương mại 9 tháng đầu năm chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2019
13/09/2019 02:21:58 PM (GTM +7)

- Công nghiệp khai khoáng: tháng 9 ước đạt 17,22 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 106,95 tỷ đồng, đạt 58,13% so với kế hoạch và tăng 7,34% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: tháng 9 ước đạt 1.205,76 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 10.292,22 tỷ đồng, đạt 75,32% so với kế hoạch và tăng 11,54% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt: tháng 9 ước đạt 688,25 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 4.551,19 tỷ đồng, đạt 63,33% so với kế hoạch và tăng 2,08%  so với cùng kỳ.

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải:  tháng 9 ước thực hiện 6,79 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 63,35 tỷ đồng, đạt 73,66% so với kế hoạch và tăng 6,57%  so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9/2019 ước đạt 6.951,25 tỷ đồng tăng 9,55% so với tháng trước và tăng 13,95% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.521,76 tỷ đồng đạt 72,5% so với kế hoạch và tăng 15,56% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kinh tế Nhà nước ước đạt 1.848,26 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,73%, kinh tế tập thể đạt 13,14 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,03%, kinh tế cá thể đạt 20.447,67 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 41,29%, kinh tế tư nhân đạt 27.212,69 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 54,95%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu:

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 9 ước thực hiện 38 triệu USD, lũy kế 9 tháng ước đạt 363,2 triệu USD, đạt 72,64% kế hoạch, tăng 3,77% so với cùng kỳ.

Ước thực hiện các mặt hàng xuất khẩu như sau: Cà phê: 125.000 tấn/ 200,3 triệu USD giảm 25,77% về lượng, giảm 33,3% về giá trị so với cùng kỳ; Mủ cao su: 2.430 tấn/ 3,55 triệu USD, tăng 34,25% về lượng, tăng 26,79% về giá trị so với cùng kỳ; Sắn lát: 3.400 tấn/0,9 triệu USD giảm 80% về lượng, giảm 77,5% về giá trị so với cùng kỳ; Sản phẩm gỗ 4 triệu USD  tăng 5,82% so cùng kỳ; hàng khác đạt: 154,45 triệu USD tăng gấp 3,9 lần so cùng kỳ.

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước thực hiện 3,5 triệu USD, lũy kế 9 tháng ước đạt 68,5 triệu USD, đạt 76,11% kế hoạch, giảm 17,03% so với cùng kỳ.

Ước thực hiện các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như sau: Gỗ nguyên liệu 3,8 triệu USD giảm 60% so với cùng kỳ; sắn lát 2.725 tấn /0,52 triệu USD giảm hơn 90% về lượng và kim ngạch; hạt điều 13.654 tấn /21 triệu USD giảm 8,19% về giá trị và một số hàng hóa khác.

Kinh tế biên mậu:

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới 9 tháng năm 2019 ước đạt 53 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ.

Trong đó xuất khẩu đạt 20 triệu USD, tăng 92% so với cùng kỳ với một số mặt hàng chủ yếu: Hàng bách hóa 6 triệu USD; năng lượng điện 3,4 triệu USD và một số hàng hóa khác. Nhập khẩu đạt 33 triệu USD, giảm 46,4% so với cùng kỳ với các mặt hàng chủ yếu là gỗ nguyên liệu đạt 4 triệu USD giảm 83,3% so cùng kỳ, sắn lát 2.725 tấn/0,52 triệu USD giảm gần 90% về lượng và kim ngạch, hạt điều 14.555 tấn /22,4 triệu USD giảm 2,6% về kim ngạch và một số mặt hàng khác.

Thực hiện hàng chính sách (Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón):

Theo  Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 73,505 tỷ để thực hiện việc cung cấp hàng hóa không thu tiền cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã tổ chức đấu thầu cung cấp các mặt hàng chính sách nên việc triển khai cấp các mặt hàng chính sách không thu tiền đang bắt đầu triển khai thực hiện (Theo báo cáo từ Ban Dân tộc tỉnh)./.


Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp