STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2015 Tải về
2 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2016 Tải về
3 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2017 Tải về
4 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2018 Thống kê năm 2018 Tải về
5 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2019 Thống kê năm 2019 Tải về
6 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2020 Thống kê năm 2020 Tải về
7 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2017 Tải về
8 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2016 Tải về
9 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2014 Tải về
10 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thống kê năm 2015 Tải về
11 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2018 Thống kê năm 2018 Tải về
12 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2019 Thống kê năm 2019 Tải về
13 Danh sách các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai 2020 Thống kê năm 2020 Tải về
14 Danh sách các doanh tham gia hoạt động Xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Gia Lai Năm 2013 Tải về
15 Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hệ thống thu nhập và quản lý thông tin xuất nhập khẩu tỉnh Gia Lai Tải về
16 Phiếu thông tin doanh nghiệp Doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu Tải về
17 Quyết định số 4603/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013 Tải về
18 Thông tin thị trường Xuất khẩu Tải về